• 1-Shiva Ji Nagar, Opp. RSS Office, Udaipur 313001 (Raj.) INDIA
Quick Call +91-9828565260

TALC

Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam

Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam

Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam

Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam

TALC POWDER ( Bột talc )

Shri Vinayak Industries offer best quality Talc Powder. We are manufacturer and Supplier of Talc Powder in India. Talcum powder is the pure, powdery form of the softest mineral on earth talc. Talcum powder is used on infant to keep skin softer and keeping them cheerful and happier. Whether talcum powder or baby powder, you’ve likely found its silky white softness to be a baby care essential. It gives relief to irritated skin and prevents chafing.

Công nghiệp Shri Vinayak cung cấp Talc chất lượng tốt nhất. Chúng tôi là nhà sản xuất và Nhà cung cấp bột Talc ở Ấn Độ. Bột talcum là dạng tinh khiết, dạng bột của khoáng chất mềm nhất trên đất talc. Bột talc được sử dụng cho trẻ sơ sinh để giữ cho da mềm mại và giữ cho chúng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cho dù bột talc hay bột em bé, bạn đã có thể tìm thấy sự mềm mại trắng mềm của nó để được một chăm sóc em bé thiết yếu. Nó giúp làm dịu làn da bị kích thích và ngăn ngừa sự xáo trộn.

Shri Vinayak Industries offer best Talcum Powder in India. Talc comes from various rock stone deposits find out all over the planet and mined like many valuable minerals, but only the highest-grade talc, meeting purity specifications, used for talcum powder. Talc Powder in India Hanoi Vietnam Talcum powder helps in giving real glow of skin and relieves skin from nice fragrance and keeps entire day active. Talc is an “inert” ingredient, meaning it does not generate reaction when ingested or used on the skin.

Các công ty Shri Vinayak cung cấp bột Talcum tốt nhất ở Ấn Độ. Talc đến từ các mỏ đá tìm ra khắp nơi trên trái đất và được khai thác như nhiều khoáng chất có giá trị, nhưng chỉ có talc cao nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tinh khiết, được sử dụng cho bột talc. Bột talcum giúp cho da sáng thực sự và làm giảm làn da nhờ hương thơm tốt đẹp và giữ cho cả ngày hoạt động. Talc là một thành phần "trơ", có nghĩa là nó không tạo ra phản ứng khi ăn vào hoặc được sử dụng trên da.

For More Product Enquiry Click Here


Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam
Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam
Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam
Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam

Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam
Supplier, Manufacturer of Talc Powder Vietnam